Jazyk a komunikace

Jazyk a komunikace jsou ve vzdělávacím procesu dětí v Duhovce velmi důležité a mají významnou úlohu v přípravě žáků pro celoživotní učení a seberealizaci. Jazykové i literární dovednosti, které si v jeho rámci žáci osvojují, využívají při čerpání poznatků ve všech dalších oblastech vzdělávání. Děti se v Duhovce učí bilingvně, česko-anglicky. Ve třídách jsou po celou dobu výuky přítomní čeští a angličtí pedagogové i asistenti a pro děti se komunikace v obou jazycích stává běžnou součástí jejich dne.

Naším prvořadým cílem je vytvořit žákům vzdělávací nástroje – čtení, psaní, porozumění a práci s textem. Obohacujeme přirozeně slovní zásobu dětí, seznamujeme je se spisovnou podobou obou jazyků. Starší děti čtou, analyzují, kriticky přemýšlejí a své poznatky a osobní postoj sdělují skupině. Tento způsob práce s textem podporuje zájem dětí o různá témata, snahu je pochopit do hloubky a umění vyjádřit své myšlenky a osobní postoj. Děti rozvíjí svůj kultivovaný projev, dovednost vyhledávat, získávat a zpracovat informace z více zdrojů. Učí se porozumět různým druhům textů a sdělení, vyjádřit své pocity a reakce, srozumitelně komunikovat s okolním světem s využitím prostředků vhodných pro danou situaci. Literární výchova působí na rozvoj estetického cítění dětí, napomáhá chápání mezilidských vztahů a přispívá k rozeznávání uměleckých hodnot. 

Součástí běžného života třídy je komunitní kruh, kde mají děti možnost sdělovat své zážitky, diskutovat, vyjadřovat se k problémům, pravidlům, prezentovat informace, hodnotit svou práci. Výuku gramatiky chápeme nikoliv jako cíl, ale jako cestu, jak díky poznávání struktury jazyka rozvíjet komunikační dovednosti.

Podporujeme prostředí, kde se děti učí respektující komunikaci, interpretaci svých reakcí a pocitů, partnerský přístup. Chceme, aby děti chápaly svoji roli v různých komunikačních situacích a aby se uměly orientovat při vnímání okolního světa i sebe sama.

Některá témata, zejména z oblasti literatury, jsou realizována formou krátkodobých projektů. Dalším způsobem rozšiřování jazykových dovedností jsou například návštěvy knihoven a muzeí, práce s texty na internetu, práce s počítačovými výukovými programy.

Na druhém stupni rozšiřujeme výuku jazyků o španělštinu či němčinu. Dětem nabízíme jazykové kroužky čínštinu, němčinu a španělštinu pro první stupeň.

 

ČESKO-ANGLICKÁ VÝUKA

Matematika

Při výuce matematiky a její aplikaci využívají učitelé především montessori metodiku. Děti pracují se specifickými názornými montessori materiály. Tyto materiály vedou děti přirozenou a konkrétní formou k pochopení početních operací a vzorců. Z konkrétních materiálů děti přecházejí na materiály abstraktní a následně probrané učivo procvičují v pracovních sešitech či listech. Výuka matematiky probíhá také v rámci projektového vyučování, aby děti brzy vnímaly matematiku jako součást našeho života a její použití jim přinášelo smysl.

Vzdělávací obsah je rozdělen na čtyři tematické okruhy. Těmi jsou

  • čísla a početní operace (kdy si děti osvojují a upevňují aritmetické operace)
  • závislosti, vztahy a práce s daty (rozpoznávání a uvědomění si určitých typů změn a závislostí a jejich analyzování z tabulek, diagramů a grafů)
  • geometrie v rovině a prostoru (určování a znázorňování geometrických útvarů a modelování reálných situací, zkoumání tvarů a prostoru) a
  • nestandardní aplikační úlohy a problémy (uplatňování logického myšlení, řešení problémových situací a úloh z běžného života).

Informační & komunikační technologie

Montessori metoda respektuje vývojové potřeby dětí v jednotlivých obdobích, a proto děti mladšího školního věku pracují převážně s konkrétními pomůckami a práce s počítačem zaujímá minimální dobu v rámci pracovního týdne dítěte.

Ve 4. - 5. ročnících je již užitečné, aby se děti seznámily také s výhodami, prostředím a bezpečností digitálního světa. Naučily se pracovat s různými zdroji informací, třídit je a vyhodnocovat. Děti při práci s počítačem formují své algoritmické myšlení a upevňují si systematický přístup k řešení problémů. Získané informace zpracovávají obsahově i graficky tvořivým způsobem. Předmět se cíleně zaměřuje na praktické pracovní dovednosti a návyky a doplňuje celé základní vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění moderního člověka v dalším životě a ve společnosti.

Získané dovednosti pomáhají dětem při prezentaci výsledků práce v ostatních předmětech jak v písemné, tak v digitální formě. Děti sdílí své poznatky a projekty z různých oborů pomocí zajímavých a zábavných multimediálních prezentací.

Kosmická výchova

Kosmická výchova je integrujícím prvkem montessori pedagogiky. Je vytvořen jako souvislý komplexní předmět od 1. do 9. ročníku.

V nižších třídách vymezuje vzdělávací obsah týkající se člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky, zdraví a dalších témat. Uplatňuje pohled do historie i současnosti a směřuje k dovednostem pro praktický život. Důležitý je vlastní prožitek dětí vycházející z konkrétních nebo modelových situací při osvojování potřebných dovedností, způsobů jednání a rozhodování. Postupuje se od celku k jednotlivostem. Učitelé dětem postupně představují všechna témata a děti mají možnost se podrobněji zabývat právě těmi, která je zaujmou.

Klademe důraz na propojení s reálným životem a s praktickou zkušeností dětí. Pro tento účel využíváme tematické projekty - příběh o vzniku vesmíru a sluneční soustavy, planety sluneční soustavy, příběh o vzniku života na Zemi, příběh o vzniku člověka, příběh písma a čísel a svět. 

V nich se v praxi uplatňuje montessori pedagogika, která pojímá jazyk a matematiku jako prostředek k poznání světa, kosmu. Děti ho mají možnost poznávat v souvislostech, což jim umožňuje globální pohled na svět. Aplikují své poznatky z oblasti čtení, psaní, gramatiky, vytváří příběhy, dopisy či jiné literární útvary, sestavují slovní úlohy, počítají. K dispozici mají encyklopedie, knihy, montessori materiály, ale i skutečné materiály ze života.

Ve třídách druhého stupně propojuje kosmická výchova oblasti přírodních a společenských věd, konkrétně obory dějepis, výchova k občanství, fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis a člověk a svět práce. Hlavním cílem tohoto předmětu je pochopení našeho světa v celostním pohledu – z historické, společenské i přírodovědné perspektivy. Tematické projekty prvního stupně se prohlubují a přidává se k nim příběh o velké řece – lidské tělo a projekt národní historie.

Hlavními metodami práce jsou badatelský přístup a použití vědeckých postupů. Badatelský charakter výuky umožňuje studentům osvojit si důležité dovednosti, zejména soustavně a objektivně pozorovat, experimentovat a měřit, vést záznamy, vytvářet a ověřovat hypotézy, analyzovat výsledky a vyvozovat z nich závěry. Zároveň podporujeme práci s informačními zdroji a vzájemnou spolupráci na projektech mezi studenty, rozvoj logického uvažování, schopnost klást si otázky a hledat na ně odpovědi a řešit praktické problémy.

Výuka doplňujeme výlety, tematickými dny, exkurzemi, besedami, návštěvami muzea, zoologické nebo botanické zahrady. Věnujeme pozornost i žákům mimořádně talentovaným a snažíme se, aby děti nacházely témata, která je zajímají a chtěly je poznat více do hloubky.

Umění & Kultura

Montessori metoda vede děti k tvůrčímu a kreativnímu přístupu ke vzdělání a k životu obecně. Nezabíjí v dětech kreativního ducha a schopnost vnímat svět různými pohledy a způsoby. Výtvarná výchova a hudba jsou pro nás důležitým prostředkem, jak lidskou kreativitu rozvíjet. Umění propojujeme s ostatními předměty všech vzdělávacích oblastí.

Děti vedeme k samostatnému vnímání obrazu i zvuku, jeho chápání a vlastnímu vyjádření. Děti se seznamují s různými výtvarnými technikami a učí se chápat umělecký proces jako způsob poznání,  komunikace a vyjádření svého vnímání a cítění. V hodinách výtvarné výchovy děti zkoumají různá umělecká média, od kresby a malby až po keramiku a sochařství. Seznamují se s uměním různých kultur a historii různých uměleckých hnutí.

Děti mají k dispozici výtvarný ateliér a nad rámec výuky nabízíme množství kreativních i hudebních kroužků.

Tělesná výchova a zdraví člověka

Dětem dopřáváme dostatek přirozeného pohybu. Ať už v hodinách tělocviku, na školní zahradě během odpolední družiny či při výuce. Děti v montessori třídách se mohou volně pohybovat, chodit, sedět a studovat na zemi nebo u stolu či ležet a pracovat na podlaze nebo v odpočinkové zóně.

Při výuce tělocviku se soustředíme na rozvoj hrubé motoriky, koordinaci pohybu, sebedůvěru, spolupráci, budování týmu a dobrého sportovního ducha. Děti se učí správně se rozcvičit, chápat svoje tělo a mít nad ním kontrolu. Seznamují se postupně se základy mnoha disciplín - gymnastiky, atletiky, kondičního a rytmického cvičení a pohybových her. Vyzkouší si individuální i kolektivní sporty, turistiku a pobyt v přírodě, učí se lyžovat, bruslit a plavat. 

Motivujeme děti ke zdokonalování rychlosti, vytrvalosti, síly a pohyblivosti, ale zároveň v nich podporujeme empatii a ochotu pomoci méně zdatným spolužákům. Lektoři předávají dětem nenásilně také povědomí o bezpečném pohybu a hygieně.

Děti chceme dovést k tomu, aby si vytvořily celoživotní návyk ke sportu a pohybu obecně a uvědomily si jeho propojení s psychickým zdravím člověka.

Základní škola Duhovka je montessori školou s česko-anglickým vzdělávacím programem akreditovaná MŠMT. Pedagogický přístup je založen na montessori filozofii a výuka ve všech předmětech vychází z montessori metodiky. Zároveň plně naplňujeme požadavky českého vzdělávacího plánu a děti odcházející ze základní školy Duhovka se velmi dobře umísťují v přijímacích zkouškách na české střední školy.

České kurikulum

Naše škola je součástí českého školského systému a plně respektuje český státní Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. To prakticky znamená, že na konci jednotlivých stupňů (po 5. a 9.ročníku) dojdou děti přinejmenším ke stejným výstupům, jako v ostatních školách, což je důležité pro otevření jejich dalších vzdělávacích cest a možnosti pokračování ve studiu na středních školách.

Montessori kurikulum

Čerpáme z mezinárodního montessori kurikula, které významně obohacuje plánované výstupy ve většině předmětů. Nejvíce je to patrné v tzv. kosmické výchově, ve které jsou propojeny jak přírodovědné, tak humanitně zaměřené obory. Velký důraz je v montessori kurikulu dáván také na sociální dovednosti dětí.

Bilingvní výuka

Kurikulum naší školy je pro děti náročné, což je dáno zejména dvojjazyčností výuky, která směřuje k tomu, že veškerý obsah (včetně odborné terminologie) by dítě mělo postupně zvládnout v obou jazycích. Výuka je ale důsledně individualizována, a proto vždy respektuje momentální předpoklady každého dítěte. Současně však před dítě stále můžeme stavět přiměřeně náročné výzvy, a to bez ohledu na to, jaký ročník formálně navštěvují. Tomu také napomáhá koncept ročníkově smíšených tříd, kde se děti mohou kdykoli připojovat k lekcím vyššího nebo naopak nižšího ročníku.