Základní škola Duhovka je montessori školou s česko-anglickým vzdělávacím programem akreditovaná MŠMT. Pedagogický přístup je založen na montessori filozofii a výuka ve všech předmětech vychází z montessori metodiky. Zároveň plně naplňujeme požadavky českého vzdělávacího plánu a děti odcházející ze základní školy Duhovka se velmi dobře umísťují v přijímacích zkouškách na české střední školy.

České kurikulum

Naše škola je součástí českého školského systému a plně respektuje český státní Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. To prakticky znamená, že na konci jednotlivých stupňů (po 5. a 9.ročníku) dojdou děti přinejmenším ke stejným výstupům, jako v ostatních školách, což je důležité pro otevření jejich dalších vzdělávacích cest a možnosti pokračování ve studiu na středních školách.

Montessori kurikulum

Čerpáme z mezinárodního montessori kurikula, které významně obohacuje plánované výstupy ve většině předmětů. Nejvíce je to patrné v tzv. kosmické výchově, ve které jsou propojeny jak přírodovědné, tak humanitně zaměřené obory. Velký důraz je v montessori kurikulu dáván také na sociální dovednosti dětí.

Bilingvní výuka

Kurikulum naší školy je pro děti náročné, což je dáno zejména dvojjazyčností výuky, která směřuje k tomu, že veškerý obsah (včetně odborné terminologie) by dítě mělo postupně zvládnout v obou jazycích. Výuka je ale důsledně individualizována, a proto vždy respektuje momentální předpoklady každého dítěte. Současně však před dítě stále můžeme stavět přiměřeně náročné výzvy, a to bez ohledu na to, jaký ročník formálně navštěvují. Tomu také napomáhá koncept ročníkově smíšených tříd, kde se děti mohou kdykoli připojovat k lekcím vyššího nebo naopak nižšího ročníku.