Přijímací řízení a kritéria pro přijetí dětí do Základní školy Duhovky pro školní rok 2024/2025 pro děti, které k 31. 8. 2024 dovrší 6 let věku.


Jak to bude probíhat

  • Zápis

Zápis do 1. třídy se koná ve dnech 7. - 9. dubna 2024 (neděle-úterý) mezi 8.30 – 13.00 (v případě, že počet zájemců převýší kapacitu dopoledních termínů, bude ještě vypsán i odpolední). Přihlášené děti budou rozděleny do menších skupin (5-10) a pozvány na konkrétní čas. Během přibližně hodinového programu s učiteli bude posouzena jejich školní zralost a některé základní dovednosti. Pokud učitelé zaznamenají některé významné projevy školní nezralosti, doporučí rodičům vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, na základě kterého by případně mohl být povolen odklad školní docházky.

  • Přihláška

Před samotným zápisem nám zašlete vyplněnou přihlášku opatřenou podpisem zákonného zástupce a fotkou dítěte. Po stažení do počítače je přihláška editovatelná.

Přihlášky do 1. ročníku je možné zasílat od 21. 11. 2023.

K zápisu budou pozváni všichni, kdo zaslali škole předběžnou přihlášku, doručenou nejpozději 24. 3. 2024 (e-mailem na info@duhovkaskola.cz nebo na adresu školy).

PŘIHLÁŠKA

  • Schůzka s rodiči

Podmínkou přijetí je uskutečnění individuální schůzky s rodiči dítěte, které se zúčastňují zpravidla ředitel školy a jeden ze zřizovatelů školy. Cílem tohoto rozhovoru je vyjasnit si, zda vzdělávací nabídka školy je totožná s poptávkou rodiče, tedy že rodič akceptuje a má zájem o to, co naše škola nabízí, a dále vhodnost školního vzdělávacího programu pro dítě. Schůzka se uskuteční před termínem konání zápisu.


Přijímací řízení do 1. třídy

Výsledek přijímacího řízení v podobě návrhu na přijetí nebo rozhodnutí o nepřijetí obdrží rodiče nejpozději do 5 pracovních dnů od zápisu emailovou poštou, současně je umístěn (s číselnými kódy dětí) na webové stránce školy. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno současně s podpisem smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od zápisu. Rozhodnutí o nepřijetí je písemně zasláno poštou do vlastních rukou.

Pokud nedojde k obsazení některého místa nebo se dodatečně místo uvolní, s návrhem na přijetí jsou bezodkladně osloveni rodiče, jejichž dítě se umístilo jako další v pořadí.


Přijímání dětí do 2.-5. ročníku

Přijímací proces do vyššího ročníku začíná ve chvíli, kdy se uvolní místo v některé třídě. K tomu dochází většinou s koncem školního roku, případně v pololetí. Vzhledem k současné naplněnosti školy je přijímání dětí v průběhu školního roku již velmi výjimečné.

Zájemci o přijetí dítěte do vyššího ročníku podávají přihlášky kdykoli v průběhu roku (pro následující školní rok ale nejdříve v polovině listopadu roku předcházejícího). Podáním přihlášky je dítě zařazeno do pořadí na čekací listinu. Toto pořadí ovlivňuje přijetí pouze částečně, dalším kritériem je výsledek zkušebního pobytu, který dítě musí absolvovat zpravidla v rozsahu 1 týdne. O realizaci zkušebního pobytu se škola s rodiči dohodne ve chvíli, kdy dojde k uvolnění místa. Cílem zkušebního pobytu je ověřit, zda náš způsob vzdělávání je pro dítě vhodný, současně také ověřujeme základní dovednosti v angličtině, resp. schopnost dorozumění odpovídající danému ročníku (čím vyšší ročník, tím je schopnost komunikace s anglickým učitelem důležitější pro celkové zvládnutí učiva). Poslední podmínkou přijetí dítěte je osobní schůzka obou rodičů se zástupci vedení školy.

Přijetí do vyššího ročníku je zpravidla přestupem z některé základní školy (ať už jde o dítě, které plní školní docházku ve škole na našem území nebo ve škole v zahraničí). Pokud jde o základní školu v ČR, rodiče ji uvědomí o přestupu až v případě přijetí dítěte do Duhovky. Dokumentaci dítěte pak stávající škola zasílá nové škole na základě oficiální informace z naší strany, že dítě k nám opravdu nastoupilo.

PŘIHLÁŠKA


Podpis smlouvy

Posledním krokem je podpis smlouvy o poskytovaném vzdělávání mezi školou a zákonným zástupcem dítěte do 30 dnů od sdělení návrhu ředitele školy na přijetí dítěte emailovou poštou (podpis smlouvy je podmínkou pro přijetí dítěte).