Základní škola Duhovka je česko-anglická škola, kde se děti setkávají s oběma jazyky po celý den. Jejich kontakt s angličtinou je bezprostřední a intenzivní. Vytváříme pro děti přirozené bilingvní prostředí. Toho dosahujeme především přítomností českých i anglických rodilých mluvčích ve výuce.

Český a anglický učitel

Děti jsou vyučovacím dnem provázeny oběma učiteli, každý z nich se jim individuálně věnuje, každý z nich s nimi pracuje, setkává se, přemýšlí, pomáhá jim. Oba s nimi procházejí celé kurikulum (samozřejmě s výjimkou jazyka, kterému se věnuje vždy pouze příslušný učitel). Děti mohou během dne komunikovat s oběma vyučujícími, obracet se na ně se svými žádostmi, zážitky, dotazy, povídat si s nimi, čerpat od nich vědomosti i dovednosti, případně jim „jen“ naslouchat.

Anglický učitel s dětmi komunikuje samozřejmě nejen při výuce, ale i během svačin a obědů, na výletech a jiných cestách mimo školu, na týdenních školách v přírodě a při nejrůznějších dalších příležitostech. Tím se pro děti angličtina postupně stává zcela přirozenou součástí jejich životů, zvykají si na ni jako na prostředek komunikace, osvojují si zvuk cizí řeči, zbavují se studu a obav z ní.

Děti se učí jednat v cizím jazyce, komunikovat v přirozených, nikoli uměle vykonstruovaných, situacích a neučí se jen jazykovým znalostem, které „možná někdy použijí“, ale těm, které použijí reálně a bezprostředně.

Anglicky mluvící spolužáci

Bilingvní prostředí ve škole pomáhají vytvářet i samy děti. V každé třídě jsou s česky mluvícími dětmi také děti, pro které je angličtina rodným jazykem, tedy děti cizinců nebo děti z bilingvních rodin. Některé děti mají již za sebou bohaté zkušenosti z naší mateřské školy. To vše je základním předpokladem, aby angličtina zněla v každé třídě co nejčastěji. Děti se poslouchají a učí se navzájem, tomu pomáhá i model věkově smíšených tříd.

Současně pro přijetí do 1. třídy není znalost angličtiny podmínkou. Některé děti přicházejí jen s malou nebo vůbec žádnou zkušeností s tímto jazykem, přesto v něm postupně zvládnou během 1. stupně dobře komunikovat. Aby výukové cíle každého dítěte byly stanoveny smysluplně, máme školní kurikulum angličtiny zpracováno ve 3 úrovních, z nichž první se týká začátečníků a třetí rodilých mluvčích.

Anglicky na kroužcích a v družině

Postupně rozvíjíme bilingvní prostředí také v rámci odpoledních zájmových aktivit. V současné době již funguje několik kroužků v angličtině, také v družině působí zkušení pedagogové, kteří s dětmi komunikují anglicky.

Anglický “flow”

Pro děti v Duhovce je komunikace v angličtině součástí jejich dne. Na konci prvního stupně mluví, čtou a rozumí minimálně na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Bilingvní děti dosahují výsledků minimálně na úrovni B2, ale většina z nich se ve srovnávacích testech umístí na úrovni C1.

Na druhém stupni studenti v angličtině bez problémů mluví o běžných tématech, navazují společenské a osobní vztahy a učí se chápat a respektovat kultury a zvyky jiných lidí. V angličtině navíc studují i vybrané předměty. Obvyklý počet žáků v jazykové skupině je 8-12. Podíl výuky, kdy se děti setkávají s angličtinou je i na 2.stupni vysoce nadstandardní, kromě samotné výuky jazyka v rozsahu 5 hodin týdně totiž děti zažívají i anglicky vedenou výuku v kosmické výchově. Výstupní úroveň dětí druhého stupně Duhovky je oproti českému vzdělávacímu plánu rozšířena do úrovně minimálně B2 středně pokročilí podle Společného evropského rámce pro jazyky, nicméně drtivá většina dětí a děti z bilingvních rodin mluví anglicky plynně, na úrovni C1-C2.