Speciálně pedagogickou podporu dětem a související poradenské služby rodičům i učitelům poskytuje zkušená speciální pedagožka. Je k dispozici dětem, učitelům i rodičům po domluvě v průběhu celého týdne. Hlavním úkolem školního speciálního pedagoga je podpora dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pokud jsou zjištěny specifické příznaky poruch učení nebo chování, jsou rodiče informováni o možnosti detailnější diagnostiky v pedagogicko-psychologické poradně. I v případě, že rodiče tuto možnost nevyužijí, pracujeme ale s dítětem tak, aby jeho vzdělávací potřeby byly maximálním možným způsobem naplněny (tj. k individuální podpoře dítěte není externí diagnostika nezbytná). Pokud ale poradenské zařízení potvrdí například specifické vývojové poruchy učení (např. dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii), bývá žák zařazen do programu péče speciálního pedagoga a jsou mu poskytnuty (zpravidla 1x týdně) hodiny speciální podpory navíc. 

Speciální pedagog poskytuje také konzultace a odbornou podporu rodičům, učitelům i vedení školy. Je odborným garantem práce asistentů pedagoga, kteří pracují s konkrétními dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami.