resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Přijímání dětí

Přijímací řízení a kritéria pro přijetí dětí do Základní školy Duhovky pro školní rok 2021/2022

 

Přijímání dětí do 1. ročníku

Srdečně vás zveme na již druhý Den otevřených dveří, který se koná 25.února 2021.

Možné setkávání během dne:

ONLINE setkání s vedením školy bude probíhat v následujících časech a na níže uvedených odkazech:

9:00 - 10:00h  https://meet.google.com/vjb-nmez-ypu

13:00 - 14:00h  https://meet.google.com/amz-ozoj-qad

17:00 - 18:00h  https://meet.google.com/bzj-ktwj-cay

ONLINE INDIVIDUÁLNÍ setkání s vedením školy:

Napište nám do 24.2. na kancelar@duhovkaskola.cz a my vám zašleme individuální online pozvánku.

ONLINE setkání s Rodičovsku asociací bude probíhat v následujících časech a na níže uvedených odkazech:

10:00 - 11:00h  https://meet.google.com/kjn-shcq-cmo

14:00 - 15:00h  https://meet.google.com/xfh-bpuz-dxm

16:00 - 17:00h  https://meet.google.com/qqz-kgqf-vuk

INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKA ŠKOLY

S ohledem na současnou epidemickou situaci musíme bohužel zrušit možnost fyzické návštěvy v rámci DOD. Zájemci o prohlídku prostor školy si mohou domluvit individuální termín návštěvy. Napište nám na: kancelar@duhovkaskola.cz

Těšíme se na vás!

Duhovka

 

Předběžnou přihlášku, která pak bude podkladem pro pozvání k zápisu, můžete kdykoliv dodat do naší kanceláře, nebo poslat na e-mail:  info@duhovkaskola.cz .

Zápis do 1. třídy se koná ve dnech 7. a 8. dubna 2021 mezi 8.30 – 13.00 (v případě, že počet zájemců převýší kapacitu dopoledních termínů, bude ještě vypsán i odpolední). Přihlášené děti budou rozděleny do menších skupin (5-10) a pozvány na konkrétní čas. Během přibližně hodinového programu s učiteli bude posouzena jejich školní zralost a některé základní dovednosti. Pokud učitelé zaznamenají některé významné projevy školní nezralosti, doporučí rodičům vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně, na základě kterého by případně mohl být povolen odklad školní docházky. 

V organizaci zápisu v následujících kritériích může dojít s ohledem na epidemiologickou situaci a opatřením vlády ke změnám, o kterých budeme informovat na webu školy i přímo přihlášené zájemce.

4. Pro rozhodnutí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v ZŠ Duhovka budou uplatněna následující kritéria:

                        a) Předcházející docházka do mateřské školy Duhovka (toto přednostní kritérium bude uplatněno ale pouze v případě, že dítě docházelo do MŠ Duhovka alespoň 12                                měsíců před termínem zápisu do ZŠ). Bodové zvýhodnění získají děti, které byly zapsány do MŠ Duhovka, v závislosti na délce doby, po kterou byly v Duhovce                                          zapsány. Doporučujeme pro tyto účely podat předběžnou přihlášku do 31. 1. 2021.

                         b) Vhodnost školního vzdělávacího programu, resp. montessori bilingvního konceptu školy, pro dítě (ověření v rámci zápisu nebo - pokud se dítě z jakýchkoli                                     důvodů zápisu nezúčastní - kdykoli před ním na základě individuální domluvy, a dále individuálním pohovorem s rodiči).

                         c) Úroveň jazykových schopností dítěte - děti, které ovládají češtinu a angličtinu na úrovni rodilého mluvčího nebo alespoň na takové úrovni, kdy se dokáží dorozumět
                             plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách.

                         d) Sourozenci dětí z některé ze škol Duhovky.

                         e) Uskutečnění individuální schůzky s rodiči dítěte, které se zúčastňují zpravidla ředitel školy a jeden ze zřizovatelů školy.  Cílem tohoto rozhovoru je vyjasnit si, zda
                              vzdělávací nabídka školy je totožná s poptávkou rodiče, tedy že rodič akceptuje a má zájem o to, co naše škola nabízí, a dále vhodnost školního vzdělávacího
                              programu pro dítě. Schůzka se uskuteční před termínem konání zápisu.

                         f) Podpis smlouvy o poskytovaném vzdělávání mezi školou a zákonným zástupcem dítěte do 30 dnů od sdělení návrhu ředitele školy na přijetí dítěte emailovou poštou
                             (podpis smlouvy je podmínkou pro přijetí dítěte).

Výsledek přijímacího řízení v podobě návrhu na přijetí nebo rozhodnutí o nepřijetí obdrží rodiče nejpozději do 5 pracovních dnů od zápisu emailovou poštou, současně je umístěn (s číselnými kódy dětí) na webové stránce školy. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno současně s podpisem smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od zápisu. Rozhodnutí o nepřijetí je písemně zasláno poštou do vlastních rukou.

Pokud nedojde k obsazení některého místa nebo se dodatečně místo uvolní, s návrhem na přijetí jsou bezodkladně osloveni rodiče, jejichž dítě se umístilo jako další v pořadí.

Přihláška ke stažení zde

 

Přijímání dětí do 2. - 5. ročníku

Přijímací proces do vyššího ročníku začíná ve chvíli, kdy se uvolní místo v některé třídě. K tomu dochází většinou s koncem školního roku, případně v pololetí. Vzhledem k současné naplněnosti školy je přijímání dětí v průběhu školního roku již velmi výjimečné.

Zájemci o přijetí dítěte do vyššího ročníku podávají přihlášky kdykoli v průběhu roku (pro následující školní rok ale nejdříve v polovině listopadu roku předcházejícího). Podáním přihlášky je dítě zařazeno do pořadí na čekací listinu. Toto pořadí ovlivňuje přijetí pouze částečně, dalším kritériem je výsledek zkušebního pobytu, který dítě musí absolvovat zpravidla v rozsahu 1 týdne. O realizaci zkušebního pobytu se škola s rodiči dohodne ve chvíli, kdy dojde k uvolnění místa. Cílem zkušebního pobytu je ověřit, zda náš způsob vzdělávání je pro dítě vhodný, současně také ověřujeme základní dovednosti v angličtině, resp. schopnost dorozumění odpovídající danému ročníku (čím vyšší ročník, tím je schopnost komunikace s anglickým učitelem důležitější pro celkové zvládnutí učiva). Poslední podmínkou přijetí dítěte je osobní schůzka obou rodičů se zástupci vedení školy.

Přijetí do vyššího ročníku je zpravidla přestupem z některé základní školy (ať už jde o dítě, které plní školní docházku ve škole na našem území nebo ve škole v zahraničí). Pokud jde o základní školu v ČR, rodiče ji uvědomí o přestupu až v případě přijetí dítěte do Duhovky. Dokumentaci dítěte pak stávající škola zasílá nové škole na základě oficiální informace z naší strany, že dítě k nám opravdu nastoupilo.

Přihláška ke stažení zde

 

Přijímání dětí do 6. ročníku

Přijímací řízení do 6. ročníku se koná v případě, že se vytvoří po odchodu dětí 5.ročníku (zpravidla na víceletá gymnázia) volná místa. Počet volných míst vyhlásí ředitel školy nejpozději do 31.5. a současně informuje rodiče přihlášených dětí o vyhlášení přijímacího řízení.

Zájemci o přijetí dítěte do 6. ročníku podávají přihlášky kdykoli v průběhu roku (pro následující školní rok ale nejdříve v polovině listopadu roku předcházejícího). Datum podání přihlášky není v tomto případě kritériem pro přijetí.

Při přijímacím řízení budou uplatněna následující kritéria:

  1. Hodnocení dítěte v rámci jednodenního zkušebního pobytu - součástí posuzování budou akademické (test z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky) i sociální předpoklady dítěte pro studium v montessori dvojjazyčné škole. U ověřování znalostí českého jazyka bude brán v úvahu případný dlouhodobější pobyt dítěte v zahraničí a odlišný rodný jazyk.
  2. Předcházející docházka do montessori školy
  3. Bilingvní děti, které ovládají češtinu a angličtinu na úrovni rodilého mluvčího nebo alespoň na takové úrovni, kdy se dokáží dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách.
  4. Sourozenci dětí z některé ze škol Duhovky.
  5. Uskutečnění individuální schůzky s rodiči dítěte, které se zúčastňují zpravidla ředitel školy a jeden ze zřizovatelů školy.  Cílem tohoto rozhovoru je vyjasnit si, zda vzdělávací nabídka školy je totožná s poptávkou rodiče, tedy že rodič akceptuje a má zájem o to, co naše škola nabízí. Schůzka se uskuteční před termínem konání zápisu. (Podmínkou pro přijetí dítěte je pouze uskutečnění této schůzky, její průběh nebo výsledky nemají na přijetí vliv.)

Přihláška ke stažení ZDE (po stažení je editovatelná na počítači.).


Více o 2. stupni zde.

Stipendia

Duhovka umožňuje získat sociální stipendium. Stipendium se může vztahovat na školné i další platby související se studiem. 
Žádosti, prosím, zasílejte kanceláři školy na e-mail: info@duhovkaskola.cz.

Proces schvalování stipendii naleznete zde.
Žádost o stipendiu ke stažení zde.

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png