resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Přijímání dětí

Přijímací řízení a kritéria pro přijetí dětí do Základní školy Duhovky pro školní rok 2022/2023

 

Přijímání dětí do 1. ročníku
 

K zápisu budou pozváni všichni, kdo zaslali škole předběžnou přihlášku, doručenou nejpozději 31. 3. 2022 (e-mailem na info@duhovkaskola.cz nebo na adresu školy).

Termín a místo konání zápisu:

Zápis se bude konat ve dnech 6. 4. – 7. 4. 2022 v individuálně dohodnutém čase. V závislosti na epidemické situaci a na typu a rozsahu epidemických opatřeních stanovených právními předpisy, resp. příslušnými orgány státní správy, se uskuteční buď on-line formou nebo prezenčně. V případě prezenční formy se uskuteční na adrese sídla školy, tedy v Praze 6, Nad Kajetánkou 134/9.

Informace o konkrétní formě zápisu a času jeho konání budou zákonným zástupcům přihlášených dětí zaslány individuálně mailovou poštou.

 

Předpokládaný počet přijatých dětí:   35

 

Kritéria přijímání

Pro rozhodnutí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v ZŠ Duhovka budou v případě prezenční formy zápisu uplatněna následující kritéria:

 1. Předcházející docházka do mateřské školy Duhovka (toto přednostní kritérium bude uplatněno ale pouze v případě, že dítě docházelo do MŠ Duhovka alespoň 12 měsíců před termínem zápisu do ZŠ). Bodové zvýhodnění získají děti, které byly zapsány do MŠ Duhovka, v závislosti na délce doby, po kterou byly v Duhovce zapsány. Doporučujeme pro tyto účely podat předběžnou přihlášku do 31. 1. 2022.

 2. Vhodnost školního vzdělávacího programu, resp. montessori bilingvního konceptu školy, pro dítě (ověření v rámci zápisu nebo - pokud se dítě z jakýchkoli důvodů zápisu nezúčastní - kdykoli před ním na základě individuální domluvy, a dále individuálním pohovorem s rodiči).

 3. Úroveň jazykových schopností dítěte - děti, které ovládají češtinu i angličtinu na úrovni rodilého mluvčího nebo alespoň na takové úrovni, kdy se dokáží dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách.

 4. Sourozenci dětí z některé ze škol Duhovky.

 5. Uskutečnění individuální schůzky s rodiči dítěte, které se zúčastňují zpravidla ředitel školy a jeden ze zřizovatelů školy. Cílem tohoto rozhovoru je vyjasnit si, zda vzdělávací nabídka školy je totožná s poptávkou rodiče, tedy že rodič akceptuje a má zájem o to, co naše škola nabízí, a dále vhodnost školního vzdělávacího programu pro dítě. Schůzka se uskuteční před termínem konání zápisu.

 6. Podpis smlouvy o poskytovaném vzdělávání mezi školou a zákonným zástupcem dítěte do 30 dnů od sdělení návrhu ředitele školy na přijetí dítěte emailovou poštou (podpis smlouvy je podmínkou pro přijetí dítěte).

Výsledek přijímacího řízení v podobě návrhu na přijetí nebo rozhodnutí o nepřijetí obdrží rodiče nejpozději do 5 pracovních dnů od zápisu emailovou poštou, současně je umístěn (s číselnými kódy dětí) na webové stránce školy. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno současně s podpisem smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od zápisu. Rozhodnutí o nepřijetí je písemně zasláno poštou do vlastních rukou.

Pokud nedojde k obsazení některého místa nebo se dodatečně místo uvolní, s návrhem na přijetí jsou bezodkladně osloveni rodiče, jejichž dítě se umístilo jako další v pořadí.

 

Přihláška ke stažení zde

 

Přijímání dětí do 2. - 5. ročníku

Přijímací proces do vyššího ročníku začíná ve chvíli, kdy se uvolní místo v některé třídě. K tomu dochází většinou s koncem školního roku, případně v pololetí. Vzhledem k současné naplněnosti školy je přijímání dětí v průběhu školního roku již velmi výjimečné.

Zájemci o přijetí dítěte do vyššího ročníku podávají přihlášky kdykoli v průběhu roku (pro následující školní rok ale nejdříve v polovině listopadu roku předcházejícího). Podáním přihlášky je dítě zařazeno do pořadí na čekací listinu. Toto pořadí ovlivňuje přijetí pouze částečně, dalším kritériem je výsledek zkušebního pobytu, který dítě musí absolvovat zpravidla v rozsahu 1 týdne. O realizaci zkušebního pobytu se škola s rodiči dohodne ve chvíli, kdy dojde k uvolnění místa. Cílem zkušebního pobytu je ověřit, zda náš způsob vzdělávání je pro dítě vhodný, současně také ověřujeme základní dovednosti v angličtině, resp. schopnost dorozumění odpovídající danému ročníku (čím vyšší ročník, tím je schopnost komunikace s anglickým učitelem důležitější pro celkové zvládnutí učiva). Poslední podmínkou přijetí dítěte je osobní schůzka obou rodičů se zástupci vedení školy.

Přijetí do vyššího ročníku je zpravidla přestupem z některé základní školy (ať už jde o dítě, které plní školní docházku ve škole na našem území nebo ve škole v zahraničí). Pokud jde o základní školu v ČR, rodiče ji uvědomí o přestupu až v případě přijetí dítěte do Duhovky. Dokumentaci dítěte pak stávající škola zasílá nové škole na základě oficiální informace z naší strany, že dítě k nám opravdu nastoupilo.

Přihláška ke stažení zde

 

Přijímání dětí do 6. ročníku

Přijímací řízení do 6. ročníku se koná v případě, že se vytvoří po odchodu dětí 5.ročníku (zpravidla na víceletá gymnázia) volná místa. Počet volných míst vyhlásí ředitel školy nejpozději do 31. 5. a současně informuje rodiče přihlášených dětí o vyhlášení přijímacího řízení.

Zájemci o přijetí dítěte do 6. ročníku podávají přihlášky kdykoli v průběhu roku (pro následující školní rok ale nejdříve v polovině listopadu roku předcházejícího). Datum podání přihlášky není v tomto případě kritériem pro přijetí.

Při přijímacím řízení budou uplatněna následující kritéria:

 1. Hodnocení dítěte v rámci jednodenního zkušebního pobytu - součástí posuzování budou akademické (test z českého jazyka, anglického jazyka, matematiky) i sociální předpoklady dítěte pro studium v montessori dvojjazyčné škole. U ověřování znalostí českého jazyka bude brán v úvahu případný dlouhodobější pobyt dítěte v zahraničí a odlišný rodný jazyk.
 2. Předcházející docházka do montessori školy
 3. Bilingvní děti, které ovládají češtinu a angličtinu na úrovni rodilého mluvčího nebo alespoň na takové úrovni, kdy se dokáží dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách.
 4. Sourozenci dětí z některé ze škol Duhovky.
 5. Uskutečnění individuální schůzky s rodiči dítěte, které se zúčastňují zpravidla ředitel školy a jeden ze zřizovatelů školy. Cílem tohoto rozhovoru je vyjasnit si, zda vzdělávací nabídka školy je totožná s poptávkou rodiče, tedy že rodič akceptuje a má zájem o to, co naše škola nabízí. Schůzka se uskuteční před termínem konání zápisu. (Podmínkou pro přijetí dítěte je pouze uskutečnění této schůzky, její průběh nebo výsledky nemají na přijetí vliv.)

Přihláška ke stažení ZDE (po stažení je editovatelná na počítači.).


Více o 2. stupni zde.

Stipendia

Duhovka umožňuje získat sociální stipendium. Stipendium se může vztahovat na školné i další platby související se studiem. 
Žádosti, prosím, zasílejte kanceláři školy na e-mail: info@duhovkaskola.cz.

Proces schvalování stipendii naleznete zde.
Žádost o stipendiu ke stažení zde.

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png