resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Přijímání dětí

Přijímací řízení a kritéria pro přijetí dětí do Základní školy Duhovky pro školní rok 2017/18

 

1. Dny otevřených dveří se konají 16.11.2016 a 24.2.2017. Návštěvníci si mohou prohlédnout prostory školy, nahlédnout krátce do výuky, popovídat si se zaměstnanci, dětmi, vedením školy i majiteli. Oba termíny jsou z hlediska programu rovnocenné.

2. Setkání zájemců – rodičů – s majiteli a ředitelem školy 12.1.2017 od 17.30 hod. – na této schůzce bude prodiskutována filozofie a koncepce školy, jakou poskytuje vzdělávací nabídku, na jakých principech, konkrétní podmínky atd.

3. Ode dne 16.11.2016 mohou rodiče kdykoli podat přihlášku, která pak bude podkladem pro pozvání k zápisu (je tedy podmínkou pro to, aby dítě na základě zápisu bylo zařazeno do přijímacího řízení a následně přijato). Pořadí došlých přihlášek je jedním z kritérií pro přijetí! Přihlášku je nutné podat nejpozději do 31.3..2017. Později podané přihlášky budou vzaty v úvahu teprve v případě, že po řádném termínu zápisu budou ještě volná místa.

4. Zápis do 1.třídy se koná ve dnech 4. a 5. dubna 2017 (novela školského zákona posunula všeobecně zápisy do základních škol nově na duben)  mezi 8.30 – 13.00. Přihlášené děti budou rozděleny do menších skupin (5-10) a pozvány na konkrétní čas. Během přibližně hodinového programu s učiteli bude posouzena jejich školní zralost a některé základní dovednosti. Pokud učitelé zaznamenají některé významné projevy školní nezralosti, doporučí rodičům vyšetření v pedagogicko- psychologické poradně, na základě kterého by případně mohl být povolen odklad školní docházky.

5. Pro rozhodnutí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v ZŠ Duhovka budou uplatněna následující kritéria:

a) Výsledek zápisu: V rámci tohoto kritéria jsou hodnoceny následující oblasti: sociální a emocionální kompetence, fyzická a pohybová vyspělost a sebeobsluha, elementární matematické dovednosti, jazykové a komunikační dovednosti. Děti, které nezískají alespoň minimální bodové hodnocení v oblasti školní zralosti, resp. zralosti pro montessori vzdělávací systém, nemohou být přijaty (tj. jde o vylučující kritérium).

b) Předcházející docházka do mateřské školy Duhovka (toto přednostní kritérium bude uplatněno ale pouze v případě, že rodiče podají přihlášku nejpozději 28. Února 2017 a dítě docházelo do MŠ Duhovka alespoň 12 měsíců před termínem zápisu do ZŠ)

c) Bilingvní děti, které ovládají češtinu a angličtinu na úrovni rodilého mluvčího nebo alespoň na takové úrovni, kdy se dokáží  dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách.

d) Sourozenci dětí z některé ze škol Duhovky

e) Trvalé bydliště v Praze 6 (ověřuje se u zápisu předložením dokladu totožnosti nebo jiným dokladem o trvalém bydlišti)

f) Pořadí došlých přihlášek

g) Podpis smlouvy o poskytovaném vzdělávání mezi školou a zákonným zástupcem dítěte (podpis smlouvy je podmínkou pro přijetí dítěte)

f) Uskutečnění individuální schůzky s rodiči dítěte, které se zúčastňují zpravidla ředitel školy a jeden ze zřizovatelů školy.  Cílem tohoto rozhovoru je vyjasnit si, zda vzdělávací nabídka školy je totožná s poptávkou rodiče, tedy že rodič akceptuje a má zájem o to, co naše škola nabízí. Schůzka se uskuteční před termínem konání zápisu. (Podmínkou pro přijetí dítěte je pouze uskutečnění této schůzky, její průběh nebo výsledky nemají na přijetí vliv.)

Výsledek přijímacího řízení v podobě návrhu na přijetí nebo rozhodnutí o nepřijetí obdrží rodiče nejpozději do 5 pracovních dnů od zápisu emailovou poštou.  Rozhodnutí o přijetí bude vydáno současně s podpisem smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od zápisu.
 

Přihláška ke stažení zde
 

Další informace Vám rádi poskytneme telefonicky nebo na emailu [javascript protected email].

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png