resizer-small.png  resizer-small.png 
resizer-small.pngEN Ško Gym Inst Grp
resizer-2x1.png
resizer-2x1.png

Přijímání dětí

Přijímací řízení a kritéria pro přijetí dětí do Základní školy Duhovky pro školní rok 2018/2019
 

 1. Dny otevřených dveří se konají 15. 11. 2017 a 23. 2. 2018. Návštěvníci si mohou prohlédnout prostory školy, nahlédnout krátce do výuky, popovídat si se zaměstnanci, dětmi, vedením školy i majiteli. Oba termíny jsou z hlediska programu rovnocenné.
   
 2. Setkání zájemců – rodičů – s majiteli a ředitelem školy 11. 1. 2018 od 17.30 hod. – na této schůzce bude prodiskutována filozofie a koncepce školy, jakou poskytuje vzdělávací nabídku, na jakých principech, konkrétní podmínky atd.
   
 3. Ode dne 15.11.2017 mohou rodiče kdykoli podat přihlášku, která pak bude podkladem pro pozvání k zápisu (je tedy podmínkou pro to, aby dítě na základě zápisu bylo zařazeno do přijímacího řízení a následně přijato). Pořadí došlých přihlášek je jedním z kritérií pro přijetí! Přihlášku je nutné podat nejpozději do 31.3..2018. Později podané přihlášky budou vzaty v úvahu teprve v případě, že po řádném termínu zápisu budou ještě volná místa.

  Zápis do 1. třídy se koná ve dnech 4. a 5. dubna 2018 mezi 8.30 – 13.00 (v případě, že počet zájemců převýší kapacitu dopoledních termínů, bude ještě vypsán i odpolední). Přihlášené děti budou rozděleny do menších skupin (5-10) a pozvány na konkrétní čas. Během přibližně hodinového programu s učiteli bude posouzena jejich školní zralost a některé základní dovednosti. Pokud učitelé zaznamenají některé významné projevy školní nezralosti, doporučí rodičům vyšetření v pedagogicko- psychologické poradně, na základě kterého by případně mohl být povolen odklad školní docházky.
   
 4. Pro rozhodnutí o přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky v ZŠ Duhovka budou uplatněna následující kritéria:
 • Výsledek zápisu: V rámci tohoto kritéria jsou hodnoceny následující oblasti: sociální a emocionální kompetence, fyzická a pohybová vyspělost a sebeobsluha, elementární matematické dovednosti, jazykové a komunikační dovednosti. Děti, které nezískají alespoň minimální bodové hodnocení v oblasti školní zralosti, resp. zralosti pro montessori vzdělávací systém, nemohou být přijaty (tj. jde o vylučující kritérium).
 • Předcházející docházka do mateřské školy Duhovka (toto přednostní kritérium bude uplatněno ale pouze v případě, že rodiče podají přihlášku nejpozději 31. ledna 2018 a dítě docházelo do MŠ Duhovka alespoň 12 měsíců před termínem zápisu do ZŠ). Bodové zvýhodnění získají děti, které byly zapsány do MŠ Duhovka, v závislosti na délce doby, po kterou byly v Duhovce zapsány.
 • Bilingvní děti, které ovládají češtinu a angličtinu na úrovni rodilého mluvčího nebo alespoň na takové úrovni, kdy se dokáží dorozumět plynule a spontánně s rodilými mluvčími, a to bez většího úsilí na obou stranách.
 • Sourozenci dětí z některé ze škol Duhovky.
 • Trvalé bydliště v Praze 6 (ověřuje se u zápisu předložením dokladu totožnosti nebo jiným dokladem o trvalém bydlišti
 • Datum podání přihlášky (bodově zvýhodněny jsou dříve podané přihlášky)
 • Podpis smlouvy o poskytovaném vzdělávání mezi školou a zákonným zástupcem dítěte (podpis smlouvy je podmínkou pro přijetí dítěte)
 • Uskutečnění individuální schůzky s rodiči dítěte, které se zúčastňují zpravidla ředitel školy a jeden ze zřizovatelů školy.  Cílem tohoto rozhovoru je vyjasnit si, zda vzdělávací nabídka školy je totožná s poptávkou rodiče, tedy že rodič akceptuje a má zájem o to, co naše škola nabízí. Schůzka se uskuteční před termínem konání zápisu. (Podmínkou pro přijetí dítěte je pouze uskutečnění této schůzky, její průběh nebo výsledky nemají na přijetí vliv.)


Výsledek přijímacího řízení v podobě návrhu na přijetí nebo rozhodnutí o nepřijetí obdrží rodiče nejpozději do 5 pracovních dnů od zápisu emailovou poštou. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno současně s podpisem smlouvy, a to nejpozději do 30 dnů od zápisu.


Přihláška ke stažení zde.

 

Duhovka umožňuje získat sociální stipendium. Stipendium se může vztahovat na školné i další platby související se studiem. V případě zájmu o bližší informace kontaktujte ředitele školy. Další informace Vám rádi poskytneme telefonicky nebo na emailu [javascript protected email].

Nahoru
piktogramy_2_faze.png piktogramy_3_faze.png